Sprawdzian z geografii dla klasy 7: Rolnictwo i przemysł w Polsce – odpowiedzi i rozwiązania

Sprawdzian z geografii dla klasy 7: Rolnictwo i przemysł w Polsce – odpowiedzi i rozwiązania

Rolnictwo w Polsce

1. Jakie są najważniejsze gałęzie rolnictwa w Polsce?

Najważniejsze gałęzie rolnictwa w Polsce to hodowla i uprawa roślin oraz chów zwierząt. Polska jest jednym z czołowych producentów zbóż, a także owoców, warzyw, mięsa i mleka. W naszym kraju dominuje rolnictwo towarowe.

2. Jakie czynniki wpływają na rozwój rolnictwa w Polsce?

Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa w Polsce to m.in. warunki klimatyczne, gleby, dostęp do wody, jakość nasion i hodowlanych zwierząt, a także wykształcenie i umiejętności rolników. Dodatkowo, rolnictwo w Polsce jest wspierane przez różne programy unijne i narodowe.

3. Jakie problemy dotykają rolnictwo w Polsce?

Rolnictwo w Polsce boryka się z różnymi problemami, takimi jak niskie ceny skupu, trudności w uzyskaniu kredytów, zmienne warunki atmosferyczne, szkodniki i choroby roślin, a także konkurencja ze strony importowanych produktów.

Przemysł w Polsce

1. Jakie są najważniejsze gałęzie przemysłu w Polsce?

Najważniejsze gałęzie przemysłu w Polsce to m.in. przemysł hutniczy, maszynowy, chemiczny, spożywczy, elektroniczny i samochodowy. Polska jest również jednym z największych producentów mebli i wyrobów włókienniczych w Europie.

2. W jakich regionach Polski koncentruje się przemysł?

Przemysł w Polsce koncentruje się głównie w dużych miastach i ich okolicach, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice czy Gdańsk. Istnieją również specjalne strefy ekonomiczne, które przyciągają inwestorów z zagranicy.

3. Jakie korzyści przynosi rozwinięty przemysł?

Rozwinięty przemysł przynosi wiele korzyści dla gospodarki i społeczeństwa. Tworzy miejsca pracy, przyczynia się do wzrostu PKB, generuje dochody dla państwa oraz gwarantuje dostęp do różnych produktów i usług. Ponadto, przemysł może przyciągać zagranicznych inwestorów i wspierać rozwój regionów.

W sprawdzianie z geografii dla klasy 7 na temat rolnictwa i przemysłu w Polsce warto zwrócić uwagę na najważniejsze gałęzie tych sektorów oraz czynniki wpływające na ich rozwój. Należy również poruszyć problemy dotykające rolnictwa, takie jak niskie ceny skupu czy konkurencja ze strony importowanych produktów. W przypadku przemysłu ważne jest omówienie regionów, w których koncentruje się przemysł oraz korzyści, jakie przynosi rozwinięty sektor przemysłowy.


Pytania i odpowiedzi

Jakie są najważniejsze gałęzie rolnictwa w Polsce?

Najważniejsze gałęzie rolnictwa w Polsce to produkcja zbóż, hodowla zwierząt, sadownictwo, warzywnictwo oraz hodowla ryb.

Jakie są główne regiony rolnicze w Polsce?

Główne regiony rolnicze w Polsce to Wielkopolska, Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze, Podlasie oraz Pomorze.

Jakie czynniki wpływają na rozwój rolnictwa w Polsce?

Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa w Polsce to urodzajne gleby, klimat, dostęp do wody oraz rozwinięta infrastruktura drogowa i komunikacyjna.

Które surowce mineralne są wykorzystywane w polskim przemyśle?

W polskim przemyśle wykorzystywane są surowce mineralne takie jak węgiel kamienny, ruda żelaza, miedź, sól kamienna oraz gaz ziemny.

Które gałęzie przemysłu są najważniejsze w Polsce?

Najważniejsze gałęzie przemysłu w Polsce to przemysł metalurgiczny, chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy oraz motoryzacyjny.

Jakie są główne centra przemysłowe w Polsce?

Główne centra przemysłowe w Polsce to Górnośląski Okręg Przemysłowy, Dolnośląskie Centrum Przemysłowe, Pomorskie Centrum Przemysłowe oraz Mazowiecka Dolina Przemysłowa.

Jakie są korzyści płynące z rozwoju rolnictwa i przemysłu w Polsce?

Korzyści płynące z rozwoju rolnictwa i przemysłu w Polsce to wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, zwiększenie eksportu oraz wzrost dostępności dóbr i usług dla mieszkańców.

Jak przedstawia się rola rolnictwa i przemysłu w polskiej gospodarce?

Rolnictwo i przemysł odgrywają kluczową rolę w polskiej gospodarce, stanowiąc ważne sektory tworzące PKB kraju oraz przynosząc znaczne dochody z eksportu.

Jakie wyzwania stoją przed rolnictwem i przemysłem w Polsce?

Głównymi wyzwaniami dla rolnictwa i przemysłu w Polsce są konkurencja na rynkach zagranicznych, konieczność modernizacji technologicznej, ochrona środowiska oraz zmiany klimatyczne.

Jakie perspektywy rozwoju mają rolnictwo i przemysł w Polsce?

Perspektywy rozwoju rolnictwa i przemysłu w Polsce są obiecujące, ze względu na dynamiczny rozwój sektora agrobiznesu, inwestycje w nowoczesne technologie oraz wsparcie ze strony Unii Europejskiej.